Obchodní podmínky

 

obchodní společnosti Petr Tökoly – PT KOVO, IČO: 691 34 464, DIČ: CZ7405025210.

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) v platném znění vydává shora blíže specifikovaná společnost Petr Tökoly – PT KOVO (dále jen „prodávající“) tyto obchodní podmínky, jež se budou považovat za nedílnou součást každé kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

1.2 Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu, a to buď prostřednictvím internetového obchodu (dále též „e-shop“) provozovaného prodávajícím na internetové adrese eshop.ptkovo.cz (dále jen “webové stránky“), nebo i jakýmkoli jiným způsobem a na jakémkoli místě mimo e-shop.

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 občanského zákoníku, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem. Jedná-li kupující při objednávání a nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené taktéž občanským zákoníkem, avšak neužijí se jeho ust. § 2158 - § 2174, upravující prodej zboží v obchodě.

1.4 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto obchodních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

1.5 Tyto obchodní podmínky mají přednost před dispozitivními ujednáními obecně závazných právních norem a prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek, přičemž obě smluvní strany jsou vždy vázány zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy. V konkrétní kupní smlouvě lze sjednat ujednání odchylná od těchto obchodních podmínek a taková případná odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

2. Uživatelský účet

2.1 Kupující může provádět objednávky a nákupy zboží ze svého uživatelského rozhraní, do nějž bude vstupovat na základě registrace na webových stránkách (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webových stránek.

2.2 Při registraci na webových stránkách i při objednávání zboží bez registrace je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a tyto následně při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu či při objednávání zboží bez registrace budou prodávajícím považovány za správné a kupující odpovídá prodávajícímu za škodu, která by prodávajícímu vznikla z důvodu nesprávných údajů uvedených kupujícím.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je možný pod uživatelským jménem a je zabezpečen heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající neodpovídá kupujícímu za případné škody způsobenému zneužitím uživatelského jména či hesla.

2.4 Prodávající má právo zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, kdy kupující poruší své povinnosti plynoucí mu z kupní smlouvy či z těchto obchodních podmínek nebo je uživatelský účet zcela zjevně užit či opakovaně využíván k nekorektním obchodním praktikám, tj. způsobem příčícím se dobrým mravům, porušujícím běžné obchodní zvyklosti nebo hrozícím způsobit prodávajícímu škodu.

2.5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob či pro technickou závadu. Prodávající neodpovídá za případné obtíže či škody, které kupujícímu vzniknou z důvodu dočasné nepřístupnosti uživatelského účtu, a to i v případě, že by dočasná nedostupnost vznikla z důvodů na straně prodávajícího.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Kupující objednáním zboží z nabídky e-shopu (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího, uvedenou na uživatelském účtu kupujícího či v jeho objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

3.2 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko obsahující nápis „udělit souhlas a dokončit objednávku“ či jiný nápis podobného charakteru a vyznění. Údaje uvedené vobjednávce jsou pak prodávajícím považovány za správné a splňuje-li objednávka formální, obsahové i technické požadavky objednávky, jak jsou tyto nastaveny prodávajícím v rámci webových stránek, prodávající neprodleně po jejím obdržení toto kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

3.3 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží, způsob úhrady ceny a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího, jimiž jsou především jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa. Náležitosti objednávkového formuláře, včetně určení povinných údajů stanoví prodávající.

3.4 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých povinných náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

3.5 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v e-shopu, tj. že vystavení zboží v e-shopu není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku. Kupující tudíž nemá právní nárok na uzavření kupní smlouvy, tedy na potvrzení své objednávky ze strany prodávajícího.

3.6 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři se stanou součástí uzavřené kupní smlouvy pouze v případě souhlasu prodávajícího s nimi. V případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

3.7 V případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním nové objednávky ze strany kupujícího prodávajícímu a jejím následným potvrzením ze strany prodávajícího.

3.8 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zvláštního zřetele před potvrzením objednávky a tedy před uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky nebo má prodávající právo požadovat uzavření písemné kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. Okolnostmi hodnými zvláštního zřetele jsou zejména specifické zboží nebo jeho neobvyklé množství, váha, objem či cena nebo též neobvyklé okolnosti a specifika na straně kupujícího apod.

3.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám a nemá nárok na jejich úhradu či náhradu ze strany prodávajícího. Náklady na prostředky komunikace na dálku se na straně prodávajícího neliší od standardní sazby.

3.10 Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1 Cena veškerého zboží nabízeného v e-shopu je uváděna takovým způsobem, aby bylo zřejmé, kolik činí bez DPH i s DPH. Cena je udávána včetně všech poplatků s prodejem souvisejících, s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uváděna samostatně. Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v e-shopu a pro účely konkrétní kupní smlouvy se vždy vychází z ceny uvedené v e-shopu k okamžiku, kdy je zboží kupujícím objednáno.

4.2 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy v případě, že cena u objednaného zboží bude na webových stránkách uvedena chybně, byť se bude jednat o chybu na jeho straně, přičemž vzhledem k okolnostem jejího uvedení a především s ohledem na uváděnou výši ceny musí být kupujícímu zřejmé, že se jedná o chybu (překlep).

4.3 Prodávající má právo pro různé skupiny kupujících stanovit rozdílné ceny. Tím se myslí především možnost stanovit jiné ceny pro registrované kupující, jimž se cena zobrazí po přihlášení na jejich uživatelský účet, a jiné ceny pro kupující, kteří si zboží objednají bez registrace. Prodávající má také právo vyhlašovat či rušit zvýhodněné ceny, bonusové programy a slevy a stanovovat podmínky pro účast na nich a jejich uplatnění.

4.4 Kupující nemá právní nárok na uzavření kupní smlouvy mimo e-shop za ceny uváděné v rámci e-shopu.

4.5 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží (vše společně pro účely této smlouvy označováno dále jako „cena zboží“) může kupující uhradit následujícími způsoby:

a) v hotovosti na provozovně prodávajícího,

b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

4.6 Prodávající si vyhrazuje právo v rámci e-shopu nabídnout další způsoby platby dle aktuálního výběru na finančních trzích. Prodávající má také právo určit, při splnění jakých podmínek (např. v závislosti na hodnotě objednaného zboží) má kupující právo na bezplatné balné a dopravné.

4.7 V případě platby v hotovosti na provozovně prodávajícího či v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případech zvláštního zřetele hodných, zejména pokud kupující odmítne dodatečné potvrzení objednávky či uzavření požadované písemní kupní smlouvy dle čl. 3.8 těchto podmínek, je prodávající oprávněn požadovat úhradu kupní ceny ještě před odesláním zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 (tří) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, přičemž závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn připsáním příslušné částky na účet prodávajícího.

4.8 Ust. § 2119 odst. 1 občanského zákoníku, stanovující, že kupující nemusí kupní cenu zaplatit, dokud nemá možnost si věc prohlédnout, se zde nepoužije.

4.9 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Kupující tímto výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

4.10 K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

 

5. Další práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

5.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

5.3 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5.4 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené na webových stránkách. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

5.5 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce.

5.6 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, tzn. že i když dojde ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním kupujícího buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, nebude mít kupující právo domáhat se vůči prodávajícímu obnovení jednání o smlouvě, a to ani když prokáže, že změnu nemohl rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se kupujícímu stala až po uzavření smlouvy známou.

5.7 Kupující nesmí při využívání webových stránek používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webových stránek. Webové stránky je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

5.8 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky či na nich umístěné objekty (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky a jejich technické zázemí.

5.9 Každý odpovídá prodávajícímu za škodu, která by mu vznikla zneužitím e-shopu k nekalé praktice, včetně falešných objednávek apod.

5.10 Prodávající je do doby převzetí zboží kupujícím oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

5.11 Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek nastává i tehdy, nepřevezme-li kupující zboží, ačkoli již prodávající učinil vše pro to, aby mu s ním umožnil nakládat.

5.12 Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1 Možnosti způsobu přepravy zboží určuje prodávající a uvádí je na webových stránkách, stejně jako cenu přepravy, jejíž výše se odvíjí od cenových požadavků jednotlivých přepravců.

6.2 Konkrétní způsob přepravy u každé jednotlivé kupní smlouvy z těch, které v souladu s ujednáním čl. 6.1 nabízí prodávající, si volí kupující. V případě, že bude na základě zvláštního požadavku kupujícího smluven jiný způsob dopravy, než jaké nabízí prodávající, bude prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu veškerých nákladů s tímto doručením spojených.

6.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží, a toto je dopravcem vráceno prodávajícímu, není prodávající povinen doručovat zboží opakovaně a má právo od kupní smlouvy odstoupit. Kupující v takovém případě odpovídá prodávajícímu za škodu, která by mu v souvislosti s nepřevzetím zboží kupujícím vznikla.

6.4 Při převzetí zboží od přepravce či od jakéhokoli jiného subjektu (osoby), od nějž kupující zboží přebírá (dále jen „přepravce“), je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Potvrzením převzetí zboží, ať již na dodacím listu, na jiné obdobné listině nebo jakýmkoli jiným zaznamenatelným způsobem, kupující potvrzuje, že zásilku převzal neporušenou a na případnou pozdější reklamaci týkající se porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

6.5 Dodací lhůty uvádí prodávající na webových stránkách a jsou pouze orientační, tudíž prodávající neručí za jejich splnění a neodpovídá kupujícímu za následky způsobené jejich překročením.

 

7. Práva z vadného plnění

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu zato, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, nebo takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující může očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Ustanovení uvedená v čl. 7.2 těchto obchodních podmínek se u zboží prodávaného za nižší cenu nepoužijí na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4 Obrázky uváděné v katalogu e-shopu jsou pouze orientační a kupujícímu nevzniká žádný právní nárok z důvodu případných zjevných nepřesností a překlepů uvedených v popisu zboží nabízeného v e-shopu.

7.5 V případě, že věc při převzetí kupujícím nesplňuje požadavky uvedené v čl. 7.2, pak není ve shodě s kupní smlouvou a kupujícímu vzniknou nároky, které jsou upraveny v občanském zákoníku.

7.6 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud se neprokáže opak nebo tak nevyplývá z charakteru vady.

7.7 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, shodné s adresou jeho sídla. Je-li v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

8. Odstoupení od smlouvy

8.1 Tato 8. část obchodních podmínek, tj. články 8.2 – 8.10, se vztahuje pouze na případy, kdy je kupující spotřebitelem, tzn. osoba, která uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

8.2 V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má kupující, právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. V této lhůtě musí být odstoupení prodávajícímu odesláno, a to na adresu provozovny prodávajícího, která je shodná s adresou sídla, nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího, která je uvedena na webových stránkách. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

8.3 Právo odstoupit od kupní smlouvy dle této 8. části obchodních podmínek kupujícímu (spotřebiteli) vzniká jen tedy, pokud takovou smlouvu uzavřel s prodávajícím tzv. na dálku, tzn. v rámci e-shopu či jinak mimo prostor obvyklý pro podnikání prodávajícího.

8.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy, smlouva se tím od počátku ruší a kupující odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

8.5 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání,které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

8.6 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.7 Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

8.8 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Prodávající je oprávněn si naúčtovat i náklady spojené s uvedením výrobku do původního stavu, čímž se myslí i pořízení nového originálního obalu, je-li původní nepřiměřeně poničen. Snížení hodnoty zboží si je prodávající oprávněn započítat proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.9 Kupující nemůže odstoupit od kupních smluv uvedených v § 1837 občanského zákoníku, tj. zejména jedná-li o dodávku zboží, které:

a) bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

b) podléhá rychlé zkáze,

c) bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

d) kupující vyňal z obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

e) je zvukovou nebo obrazovou nahrávkou nebo počítačovým programem a byl porušen jehopůvodní obal.

8.10 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2 Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl, a to pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího, pro účely uzavírání kupních smluv mezi ním a prodávajícím a jejich realizace a také pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího.

9.3 Osobními údaji jsou zejména titul, jméno a příjmení kupujícího / název obchodní firmy, adresa jeho bydliště / sídla, doručovací adresa, datum narození, RČ / IČ, emailová adresa a telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).

9.4 Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.

9.5 Kupující je tímto poučen, že může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením adresovaným prodávajícímu.

9.6 Kupující je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě (při registraci do svého uživatelského účtu i při objednávce provedené z webového rozhraní e-shopu) a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.7 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě případného zpracovatele a osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.8 Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou, počínaje dnem odeslání objednávky.

9.9 Bude-li se kupující domnívat, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.10 Bude-li žádost kupujícího podle předchozího článku 9.9 shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti kupujícího, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.11 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

9.12 Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že při využívání e-shopu může v rámci provázanosti internetu, jakožto rozsáhlé komunikační sítě, docházet k tomu, že navštívená webová stránka odešle do prohlížeče krátký textový soubor (tzv. „cookie“), který umožní webu zaznamenat informace o návštěvě kupujícího, například preferovaný jazyk a další nastavení, čímž na jedné straně dochází ke zjednodušení komunikace a výraznému zefektivnění při používání internetových stránek, vč. e-shopu, zároveň však mohou být tímto způsobem webem získávány jisté doplňující informace o kupujícím, jako je např. výše zmíněný jazyk komunikace, preferované zboží apod. K tomuto jevu dochází automaticky, bez možnosti prodávajícího tuto skutečnost ovlivnit, přičemž takto získávané informace neslouží prodávajícímu a tento je neshromažďuje; u prodávajícího dochází toliko ke shromažďování dat výslovně uváděných kupujícím při registraci či při vyplňování nákupního formuláře apod.

 

10. Doručování

10.1 Primární způsob doručování písemností mezi prodávajícím a kupujícím je s využitím provozovatele poštovních služeb, a to u prodávajícího na adresu jeho provozovny, tj. Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Mýto, a u kupujícího na adresu, která bude ke dni odesílání zásilky zadaná na jeho uživatelském účtu nebo v objednávce. Zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb se považuje za doručenou desátý den po odeslání i v případě, že adresát zásilku nepřevezme.

10.2 Kupujícímu může být doručováno též na jeho elektronickou adresu z jeho uživatelského účtu či z objednávky ke dni odeslání elektronické pošty. Není-li průkazné dřívější doručení, považuje se elektronická zásilka za doručenou desátým dnem ode dne jejího odeslání.

10.3 Prodávajícímu může být též doručováno elektronickou poštou na adresu uvedenou na webových stránkách, ovšem taková zásilka se považuje za doručenou jedině tehdy, pokud prodávající její doručení kupujícímu potvrdí.

 

12. Závěrečná ujednání

12.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

12.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

12.3 Tyto smluvní podmínky jsou účinné od 1. 6. 2016.